عشق است در آسمان پریدن

همه چترا رو میبایست بست " وقتی آسمون میباره